A A A

Technik ochrony środowiska

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 311941

 youochrona

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska (działy ochrony środowiska w urzędach miejskich i powiatowych, w zakładach pracy, oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji odpadów).

Zawód szczególnie promowany przez kraje Unii Europejskie.

Jesteśmy jedyną szkołą w Rudzie proponującą ten kierunek, więc nie będziesz mieć konkurencji na naszym rynku pracy.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU:

W wyniku kształcenia uczeń nabędzie umiejętności w zakresie: 

 - określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska
oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka,

- wykonywania wybranych oznaczeń w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby powietrza, wody, gospodarki i odpadów,

- przeprowadzania badań technologicznych z zakresu ochrony środowiska,

- oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi,ochrona2

- określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów i ścieków,

- badania i kontrolowania emisji i emisji zanieczyszczeń,

- obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej,

- określania podstawowych pojęć i kategorii ekonomicznych.

Podstawowe zadania technika ochrony środowiska to: 

 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie,
 • określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • klasyfikowanie i identyfikowanie różnego rodzaju odpadów,
 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, prowadzenie badań technologicznych w specjalistycznym zakresie.

Nauka trwa 5 lat, kończąc szkołę uzyskasz tytuł technika.

Kwalifikacje:

CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 •  stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych
 •  miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji
 • stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków
 • zakłady unieszkodliwiania odpadów
 • ośrodki badawczo-rozwojowe zajmujące się ochroną środowiska
 •  terenowe organy administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska
 • prywatne przedsiębiorstwa specjalistyczne ośrodki badań i kontroli środowiska