A A A

REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DO KLAS I TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 W ZESPOLE SZKÓŁ NUMER 5 IM.JADWIGI MARKOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Na podstawie art.154 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.996 ze zmianami).

W roku szkolnym 2021/2022 Technikum w Zespole Szkół nr 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej  bierze udział w rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się jej wynikom logując się na stronie www.slaskie.edu.com.pl (w przeglądarce Mozilla Firefox). 

Nabór elektroniczny rozpoczyna się 17 maja 2021 r. i odbywa się za pośrednictwem strony www.slaskie.edu.com.pl

Zasady przeliczenia osiągnięć edukacyjnych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf

Technikum kształci absolwentów szkoły podstawowej w zawodzie: 

 1. Technik geodeta
 2. Technik informatyk
 3. Technik organizacji turystyki
 4. Technik architektury krajobrazu
 5. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 6. Technik fotografii i multimediów

Nauka w technikum trwa 5 lat. 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia na kierunkach:

 1. Klasa wielozawodowa

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata.

Wymagane dokumenty

 1. W celu przyjęcia do szkoły należy złożyć następujące dokumenty: 
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • wydrukowany z Internetu wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych,
 • inne zaświadczenia lekarskie – o ile nauka danego zawodu tego wymaga 
 • Ponadto osoby, które w procesie rekrutacji zostaną przyjęci do szkoły powinni dostarczyć do sekretariatu przed 1 września 2021 r.: 
 • kartę zdrowia dziecka,
 • aktualne orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli kandydat taką posiada),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne 
 1. Terminy dotyczące naboru uczniów na rok szkolny 2021/2022: 

Na podstawie  § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze informacje

 • od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

 • od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 • 22 lipca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

 •  2 sierpnia 2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

 • od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

 w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
  z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające
  (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

Źródło:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE,
Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
 
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego

w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 17 maja 2021r.
do 31 maja 2021r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021r.
do 5 sierpnia 2021r
do godz. 15.00

nie dotyczy1

nie dotyczy1

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  z wyłączeniem  szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021r.
do 21 czerwca 2021r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021r.
do 5 sierpnia 2021r.
 do godz. 15.00

od 25 października 2021r.
do 12 listopada 2021r.2

od 13 grudnia 2021r. do 16 grudnia 2021r.2

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021r.
do 14 lipca 2021r.
do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7

do 14 maja 2021r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 1 czerwca 2021r.
do 14 czerwca2021r.;

II termin3
do 8 lipca 2021r.

od 6 sierpnia 2021r.
do 10 sierpnia 2021r.

nie dotyczy1

nie dotyczy1

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 1 czerwca 2021r.
do 14 czerwca 2021r.;

II termin1
do 8 lipca 2021r.

od 6 sierpnia 2021r.
do 10 sierpnia 2021r.

nie dotyczy1

nie dotyczy1

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 1 czerwca 2021r.
do 14 czerwca 2021r.;

II termin1
do 8 lipca 2021r.

od 6 sierpnia 2021r.
do 10 sierpnia 2021r.

nie dotyczy1

nie dotyczy1

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin
do 17 czerwca 2021r.;

II termin
do 9 lipca 2021r.

do 13 sierpnia 2021r.

nie dotyczy1

nie dotyczy1

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin
do 17 czerwca 2021r.;

II termin
do 9 lipca 2021r.

do 13 sierpnia 2021r.

nie dotyczy1

nie dotyczy1

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik

sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

I termin
do 17 czerwca 2021r.;

II termin
do 9 lipca 2021r.

do 13 sierpnia 2021r.

nie dotyczy1

nie dotyczy1

11

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021r.

5 sierpnia 2021r.

do 15 listopada 2021r. 2

do 17 grudnia 2021r. 2

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021r.

13 sierpnia 2021r.

do 30 listopada 2021r. 2

do 7 stycznia 2022 r. 2

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i

kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021r.

16 sierpnia 2021r.

1 grudnia 2021r. 2

10 stycznia 2022 r. 2

14

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021r.

do 26 lipca 2021r.

od 3 sierpnia 2021r.

do 13 sierpnia 2021r.

od 25 października 2021r.

do 6 grudnia 2021r.2

od 13 grudnia 2021r.

do 13 stycznia 2022 r.2

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

15

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021r.
do 30 lipca 2021r.
do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021r.
 do 20 sierpnia 2021r.
do godz.15.00

od 2 grudnia 2021r.

do 9 grudnia 2021r. 2

od 11 stycznia 2022r.
do 18 stycznia 2022r. 2

16

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021r.

10 grudnia 2021r. 2

19 stycznia 2022 r. 2

17

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021r.

23 sierpnia 2021r.

10 grudnia 2021r. 2

19 stycznia 2022 r. 2

18.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021r.

24 sierpnia 2021r.

do 13 grudnia 2021r. 2

do 20 stycznia 2022r. 2

19

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021r.

26 sierpnia 2021r.

do 17grudnia 2021r.2

do 26 stycznia 2022r. 2

20

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia2

21

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia2

22

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły2

1 W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/202 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma

oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie

2 Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

3 Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8 -10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021r.

Dodatkowe informacje:

 1. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane za łączniki zgodnie z przepisami 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. 2. Przepisy 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Zasady przyznawania punktów

 za oceny uzyskane w szkole podstawowej

 i szczególne osiągnięcia ucznia

ZAGADNIENIE

PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA

PUNKTACJA MAKSYMALNA

Język polski

dopuszczający     2   punkty

dostateczny          8 punktów

dobry                     14 punktów

bardzo dobry       17 punktów

celujący                 18 punktów

po 18 punktów

za każdy przedmiot
(razem max.72 punktów)

Język angielski

jak w przypadku języka polskiego

Matematyka

jak w przypadku języka polskiego

Geografia

(dla technikum)

jak w przypadku języka polskiego

Technika
(dla branżowej szkoły)

jak w przypadku języka polskiego

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponad wojewódzkim
 organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

18 punktów

 

(max. liczba punktów możliwych
do uzyskania
za wszystkie
 osiągnięcia
wynosi 18)

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim
 organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu dwóch przedmiotowego

10 punktów

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7
 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5
punktów

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3
 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy
innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych,
 organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

krajowym

wojewódzkim

powiatowym

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat – wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum

3 punkty

Egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

·        język polski 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

·        matematyka 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

·        język obcy nowożytny 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

łącznie 100 punktów:

max. 35 punktów

max. 35 punktów

max. 30 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z:

·        języka polskiego,

·        matematyki,

·        języka obcego nowożytnego

 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

·        język polski,

·        matematyka

celujący                 30 punktów
bardzo dobry       25 punktów
dobry                     20 punktów
dostateczny         10 punktów
dopuszczający     5 punkty

·        język obcy nowożytny

celujący                 20 punktów
bardzo dobry       8 punktów
dobry                     13 punktów
dostateczny         8 punktów
dopuszczający     2 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

                                   200 punktów

  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów:

 • z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim
 organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu dwóch przedmiotowego

10 punktów

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7
 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, lub tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5
punktów

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3
 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy
innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych,
 organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

krajowym

wojewódzkim

powiatowym

4 punkty

3 punkty

2 punkty

1 punkt

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariat – wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum

3 punkty

Egzamin ósmoklasisty

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

·        język polski 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

·        matematyka 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

·        język obcy nowożytny 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

łącznie 100 punktów:

max. 35 punktów

max. 35 punktów

max. 30 punktów

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu

dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria.

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Podane kryteria mają jednakową wartość.