REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zespołu Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej

ROZDZIAŁ I

 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

1. Zespół Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej  działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z 21maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(DZ.U. nr. 61 poz.624 z późniejszymi zmianami).

2. Zespół Szkół  zwany dalej Szkołą  jest jednostką organizacyjną Miasta Ruda Śląska

 

Rozdział II

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 5 IM. JADWIGI MARKOWEJ

 

Działalnością Szkoły kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora szkoły, innych

pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im zadań oraz Rady

Rodziców w zakresie jej kompetencji.

 

W czasie nieobecności dyrektora, Szkołą  kieruje wicedyrektor.

 

Rozdział III

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

 

1.      Organami szkoły są:

 

 • dyrektor szkoły,
 • rada pedagogiczna ( pracownicy pedagogiczni),
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski

 

2.      Strukturę  organizacyjną Szkoły tworzą  następujące stanowiska pracy:

 • dyrektor,
 • wicedyrektor,
 • kierownik szkolenia praktycznego
 • pracownicy pedagogiczni,
 • pracownik służby BHP
 • biblioteka
 • pedagog szkolny
 • psycholog
 • pielęgniarka szkolna
 • pracownicy administracyjni:
 • sekretarz
 • główny księgowy
 • kierownik gospodarczy
 • pomoc administracyjno-biurowa
 • pracownicy obsługi:
 • woźny
 • dozorca
 • sprzątaczka
 • konserwator

Rozdział IV

 

ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

 

1. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje:

 • w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych dyrektor Szkoły.

 

Dyrektor:

 

Dyrektor szkoły:

 • Sprawuje nadzór nad kontrola zarządczą
 • planuje, organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły
 • zapewnia warunki do realizacji zadań szkoły
 • reprezentuje szkołę na zewnątrz
 • kształtuje twórczą i życzliwą atmosferę pracy i nauki w szkole
 • zwołuje posiedzenia rady pedagogicznej
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
 • przedstawia radzie pedagogicznej do zatwierdzenia projekty planów finansowych, planów
 • pracy
 • szkoły, wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz propozycje innowacji i eksperymentów
 • pedagogicznych, składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich wykonania
 • zatwierdza szkolne zestawy programów nauczania
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
 • odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
 • przydziela nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prace i stałe
 • zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowe płatne zajęcia dydaktyczne,
 • wychowawcze i opiekuńcze
 • ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej organizację pracy szkoły,
 • zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa.
 • wydaje zarządzenia w sprawach związanych z bieżącą działalnością dydaktyczno –
 • wychowawczą i organizacyjną szkoły.
 • Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli. Przedstawia
 • radzie pedagogicznej, dwa razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru
 • pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

 

Dyrektor zapewnia bezpieczne warunki pracy wszystkim zatrudnionym i nauki wszystkim

uczniom.

Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego.

Dyrektor sprawuje kontrolę wypełniania obowiązku szkolnego przez młodzież

 a w szczególności:

 • prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego
 • wyraża zgodę na indywidualny tok nauczania po zasięgnięciu opinii poradni

psychologiczno pedagogicznej

podejmuje decyzje w sprawie:

·  spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, oraz określa jego warunki.

 

Dyrektor szkoły wyraża zgodę w sprawie

 • przeniesienia ucznia do innej klasy
 • Dyrektor zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym
 • realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz oceną ich dorobku
 • zawodowego
 • zapewnia warunki do prawidłowego odbywania stażu i zdobywania stopni
 • awansu zawodowego.
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i
 • pracowników niebędących nauczycielami:
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły
 • powołuje i odwołuje pracowników na stanowiska kierownicze, zgodnie

z przepisami szczegółowymi oraz określa zakres ich obowiązków i czynności

 • przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym
 • pracownikom szkoły
 • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
 • odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych

pracowników szkoły

 • przyznaje dodatki motywacyjne nauczycielom i premię innym pracownikom szkoły
 • zgodnie z regulaminem ich przyznawania
 • administruje funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

Dyrektor szkoły wyraża zgodę, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, na

podjęcie na terenie szkoły działalności stowarzyszeń i organizacji, których celem

statutowym jest działalność rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności szkoły.

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą

rodziców i samorządem uczniowskim.

Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 

 

Wicedyrektor:

 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Do podstawowych obowiązków i kompetencji wicedyrektora należy:

 1. Organizowanie , nadzorowanie nad prawidłową realizacja przebiegu egzaminów maturalnych,
 2. Opracowanie losów absolwentów
 3. Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich.
 4. Organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych.
 5. Rozliczanie miesięczne nauczycieli z wykonanych zastępstw.
 6. Prawidłowa współpraca z Kuratorium Oświaty
 7. Hospitowanie zajęć lekcyjnych i innych zajęć  prowadzonych przez nauczycieli według planu hospitacji Szkoły.
 8. Koordynowanie całości spraw pedagogicznych w szkole
 9. Kontrola dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen)
 10. Opracowanie całokształtu zagadnień związanych z naborem do szkoły
 11. Nadzór i koordynacja w układaniu podziału godzin
 12. Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z przebiegiem egzaminów poprawkowych i
 13. klasyfikacyjnych

 

Kierownik szkolenia praktycznego

 

Podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Do podstawowych obowiązków i kompetencji kierownika szklenia praktycznego należy:

 1. Uzgadnianie z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyki, umowy i odpowiadanie za
 2. przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc dla wszystkich uczniów.
 3. Przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych
 4. Wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych i prowadzenie arkuszy spostrzeżeń

i uwag nt jakości odbywanych przez uczniów praktyk ,

 1. Wykonywanie innych doraźnych zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu.
 2. Prowadzenie dokumentacji wynikającej z nadzoru pedagogicznego szkoły nad przebiegiem  praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych.
 3. Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z przebiegiem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Pracownicy Pedagogiczni:

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy szkoły
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów
 • zatwierdzenie wniosków wychowawców klas i kierownictwa szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień
 • ustalenie i zatwierdzenie , po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolnego zestawu
 • programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników, które Dyrektor podaje do wiadomości w ustalonym terminie.

 

Rada Pedagogiczna opiniuje :

 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
 • ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
 • opiekuńczych i wychowawczych
 • dopuszczenie do użytku i włączenie do szkolnego zestawu programów nauczania programu
 • samodzielnie opracowanego przez nauczyciela szkoły(program autorski)
 • propozycje Dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji
 • kierowniczych
 • ocenę pracy dyrektora Zespołu
 • projekt planu finansowego szkoły

 

Pedagog szkolny

 

 1. udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych
 2. przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci
 3. udziela porad rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
 4. koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej
 5. dokonuje okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole
 6. systematycznie prowadzi dokumentację swojej działalności wynikającej z odrębnych przepisów
 7. współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną

i wychowawczą

 1. pomaga wychowawcom klas w pracy wychowawczej
 2. organizuje zajęcia z zakresu profilaktyki

 

Pedagog szkolny w szczególności:

·        rozpoznaje warunki życia uczniów z trudnościami w nauce

·        organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów

·        kieruje uczniów z rodzin problemowych do Ośrodka Pomocy Społecznej i innych

instytucji

·        kontroluje realizację obowiązku nauki

·        w uzasadnionych przypadkach ma prawo, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

·        występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego, reprezentowania szkoły

·        przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem.

 

Psycholog

 

 1. Prowadzenie indywidualnego doradztwa i wsparcia uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi
 2. Doradztwo i interwencja w sytuacjach kryzysowych
 3. Udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć pojawiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 4. Prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych powstałych w szkole
 5. Wstępna diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów oraz organizowanie pomocy uczniom i jego rodzinie
 6. Podejmowanie działań w celu motywowania uczniów do nauki i zapobiegania wagarom
 7. Prowadzenie grupowych zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych (np. z zakresu przeciwdziałania agresji, profilaktyki uzależnień, integracji zespołów klasowych, zapobiegania konfliktom) zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły
 8. Doradztwo w zakresie wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia
 9. Doradztwo wychowawcze
 10. Pomoc w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 11. Udzielanie informacji o możliwościach specjalistycznej pomoc psychologiczno-pedagogicznej w środowisku lokalnym
 12. Prowadzenie warsztatów lub prelekcji zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców
 13. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły.
 14. Doradztwo dla nauczycieli, wychowawców klas w obszarze rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów
 15. Wspieranie w realizacji programów wychowawczych i profilaktyki

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

 • gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich
 • ewidencji oraz opracowania bibliotecznego
 • gromadzi czasopisma, zbiory specjalne
 • udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz

wypożyczeń do klas

 • rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką

i indywidualnymi zainteresowaniami

 • udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o
 • nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych
 • udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,
 • przeprowadza analizy stanu czytelnictwa
 • opracowuje roczne plany pracy biblioteki, uwzględniając wnioski nauczycieli,

wychowawców

 • dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych, prowadząc odpowiednią

dokumentację

 • współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły,
 • realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły

 

Pielęgniarka szkolna

 

Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:

 • wykonanie i interpretowanie testów przesiewowych
 • współpraca lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, do których zadeklarowani są uczniowie objęci jej opieką i organizowanie profilaktycznych badań lekarskich
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
 • czynne poradnictwo uczniów

 

Pracownicy administracyjni:

 

Podlegają  bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

 

Do zadań kierownika gospodarczego, bezpośrednio podlegającego dyrektorowi szkoły, należy:

 • sporządzanie zapotrzebowań i zakupów artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu szkolnego i innych,
 • prowadzenie spraw związanych z remontami w szkole (przetargi, dokumentacja),
 • nadzorowanie pracy pracowników obsługi,
 • współpraca z sekretariatem szkoły (sprawy zaopatrzenia sekretariatu                w artykuły biurowe, druki i inne),
 • współpraca z głównym księgowym (zakupy i ich rozliczenia, uzgadnianie ksiąg inwentarzowych i planów zakupów i wydatków).
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników,
 • archiwizowanie określonych danych (kadrowych, administracyjnych),
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi,
 • współpraca z zastępcą dyrektora (arkusz organizacyjny szkoły, dane personalne pracowników szkoły, organizacja techniczna pracy szkoły),
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły,
 • opracowanie i przeprowadzanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Do zadań głównego księgowego, bezpośrednio podlegającego dyrektorowi szkoły, należy:

 

 • prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy księgowości,
 • dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywana budżetu oraz innymi będącymi w dyspozycji szkoły,
 • sporządzanie planów i sprawozdań z wykonania budżetu,
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz zapobieganie nadużyciom  i niegospodarności poprzez sprawowanie kontroli wewnętrznej,
 • sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją środków trwałych, sprzętu szkolnego oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 • współpraca z kierownikiem gospodarczym (sprawy planów remontów, zakupów, naliczeń czynszów, książki inwentarzowe i inne),
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły
 • opracowanie kart ryzyka w zakresie ekonomicznym i działań finansowych

 

ZAKRES CZYNNOŚCI SEKRETARZA SZKOŁY

w Zespole Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej

 

Sekretarz szkoły podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.

Do zakresu obowiązków sekretarza szkoły należy:

 

Nadzór nad prowadzeniem ewidencji uczniowskiej i wszelkiej korespondencji w tym zakresie.

 • Wystawianie i prowadzenie ewidencji legitymacji i indeksów.
 • Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu świadectw szkolnych.
 • Prowadzenie ewidencji stanu klas.
 • Prowadzenie ewidencji absolwentów.
 • Prowadzenie ewidencji zwolnień uczniów z zajęć wychowania fizycznego.
 • Wystawianie zaświadczeń dla uczniów.
 • Sporządzanie sprawozdań uczniowskich.
 • Wystawianie duplikatów świadectw i zaświadczeń dla absolwentów.
 • Prowadzenie archiwum uczniowskiego.
 • Prowadzenie naboru do klas pierwszych – obsługa programu rekrutacyjnego.
 • Wydawanie i odbieranie nauczycielom za pokwitowaniem arkuszy ocen.
 • Udostępnianie na miejscu nauczycielom akt uczniowskich.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Bieżące uzupełnienie danych uczniów.
 • Pilnowanie by wszystkie pisma były terminowo załatwiane.
 • Dostarczanie poczty do podpisu dobrze przygotowanej.
 • Prowadzenie segregatorów korespondencyjnych.
 • Przyjmowanie i nadawanie telefonogramów, faksów oraz obsługa poczty elektronicznej.
 • Obsługa interesantów, udzielanie informacji.
 • Przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych.
 • Wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora szkoły.
 • Obsługa kancelaryjna szkoły,
 • Prowadzenie spraw uczniowskich (zaświadczenia, legitymacje, duplikaty świadectw),
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie spraw uczniowskich i dydaktycznych,
 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji szkolnej,
 • Obsługa urządzeń techniki biurowej (komputer, kserograf, telefon i inne),
 • Współpraca z zastępcą dyrektora (sprawy uczniowskie i nauczycieli),
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

Do zadań księgowej należy:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników szkoły- obsługa programu płacowego QWARK tj.
 • sporządzanie listy wypłat z podziałem na nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na podstawie aktualnych danych oraz innych zmian dostarczanych przez sekretariat szkoły (potrącenia PKZP, zestawienia godzin ponadwymiarowych, godziny nocne, premie)
 • prowadzenie na bieżąco kart zasiłkowych pracowników, kart wynagrodzeń
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS tj. deklaracje DRA, RCA, RZA, RSA, raporty RMUA, naliczanie zasiłków chorobowych – obsługa programu ZUS Płatnik
 • obsługa bankowości internetowej
 • przelewy płac nauczycieli, pracowników administracji, obsługi
 • przelewy za faktury oraz inne zobowiązania szkoły
 • rozliczanie z Urzędem Skarbowym
 • naliczanie i odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji PIT
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi szkoły z zakresu obiegu dokumentacji
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w tym bieżące śledzenie zmian prawnych dotyczących przydzielonego zakresu działania
 • należyte przechowywanie dokumentów oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem
 • bieżące informowanie dyrektora szkoły o trudnościach, względnie zahamowaniach w wykonywaniu przydzielonych prac
 • zachowanie tajemnicy służbowej
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i bieżące rozliczenie stanów

 

Do zadań pracowników obsługi 

 

 • bezpośrednio podlegających kierownikowi gospodarczemu, należy:
 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach na powierzonym odcinku pracy,
 • oszczędne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości,
 • obsługa powierzonego sprzętu i przestrzeganie przepisów bhp,
 • konserwowanie powierzonych urządzeń i sprzętu,
 • wykonywanie czynności związanych z naprawami sprzętów szkolnych, urządzeń szkolnych i ich konserwacja,
 • współpraca z kierownikiem gospodarczym (harmonogram pracy, zakresy czynności, bhp, sprawy kadrowe),
 • wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez kierownika gospodarczego i Dyrektora Szkoły.

  

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOŹNEJ

 

Woźna podlega bezpośrednio specjaliście ds. kadrowych, sekretarzowi szkoły oraz kierownikowi gospodarczemu.

Godziny pracy woźnej są zgodne z harmonogramem pracy, który znajduje się na portierni, pomieszczeniu socjalnym i sekretariacie.

Zakres obowiązków zmierzających do utrzymania czystości i porządku przez woźną obejmuje następujące prace:

              

 1. Sprzątanie codziennie po każdej przerwie:
  • sprzątać korytarze w całej szkole,
  • codziennie wymyć i wydezynfekować toalety w całym budynku
  • codziennie sprzątać w salach wyznaczonych przez osoby przełożone,
  • na bieżąco pilnować czystości w szkole,
  • w razie potrzeby sprzątać klasy i pracownie,
  • w sezonie jesienno zimowym obsługa szatni dla uczniów.

 

2.    Podczas ferii i wakacji sprzątać wraz ze sprzątaczkami:

·       wg potrzeb szkoły, 

·       mycie okien,

·       porządkowanie piwnic i innych pomieszczeń gospodarczych szkoły zgodnie z zaleceniami dyrektora.

 

3.  Doręczanie i odbiór korespondencji do/z instytucji z którymi współpracuje Szkoła.

                                                                                                                                

4.        Z powodu szczególnych potrzeb (nieobecności portierów ze względu na zwolnienia lekarskie, urlopy itp.) przewiduje się pracę w charakterze portiera w niedziele i święta. W zamian za wykonaną pracę w dni ustawowo wolne zakład udzieli dnia wolnego w innym terminie.

 

5.        Wykonywanie innych poleceń i prac nie wymagających szczególnej wiedzy i umiejętności fachowych zleconych przez przełożonych

 

Obowiązki dozorcy

Do podstawowych obowiązków portiera należy:

 

 • Dbać aby osoby obce i niepowołane nie przebywały na terenie obiektu i w budynku szkoły.
 • Legitymować osoby obce wchodzące do szkoły.
 • Utrzymywać porządek   na terenie całego obiektu przez cały rok.
 • Utrzymywać w czystości portiernię.
 • Klucze wydawać osobom tylko do tego upoważnionym.
 • Bramy w razie potrzeby otwierać i zamykać osobiście.
 • Dopilnować, aby nikt nie wynosił ze szkoły niczego co jest własnością szkoły.
 • Codziennie sprzątać teren wokół budynku oraz plac od strony podwórka.
 • Zimą odśnieżać schody, chodniki i teren wokół szkoły oraz posypywać piaskiem.
 • Dbać aby przez całą zimę chodniki i schody były bezpieczne dla przechodniów.
 • W razie potrzeby malować, naprawiać i odnawiać sprzęt szkolny i pomieszczenia szkolne wg wskazań dyrektora szkoły.
 • Okresowe sprzątanie w wyznaczonym przez specjalistę ds. kadrowych, sekretarza szkoły oraz kierownika gospodarczego rejonie – mycie korytarzy i schodów.
 • Portier jest zobowiązany wykonywać wszystkie bieżące polecenia przełożonych.

 

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW KONSERWATORA

 

Zakres obowiązków zmierzających do utrzymania porządku w obiekcie przez konserwatora obejmuje następujące prace:

 

 • Dokonywanie codziennego przeglądu pomieszczeń szkolnych i wokół budynku celem zauważania usterek mogących zagrażać bezpieczeństwu młodzieży i pracowników.
 • Dokonywanie sporadycznego szklenia szyb, uszczelniania okien naprawy zamków okiennych i drzwiowych.
 • Konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego (sklejanie, malowanie itp.)
 • Dokonywanie codziennych przeglądów pomieszczeń sanitarnych, usuwanie natychmiastowe zauważonych usterek, uzupełnianie brakujących elementów.
 • Natychmiastowe usuwanie drobnych uszkodzeń w instalacji elektrycznej jak: kontakty, przełączniki itp.
 • Sprzątanie terenu wokół budynku oraz placu ze strony podwórka.
 • Z powodu szczególnych potrzeb (nieobecności portierów ze względu na zwolnienia lekarskie, urlopy itp.) przewiduje się pracę w niedziele i święta w charakterze portiera. W zamian za wykonaną pracę w dni ustawowo wolne zakład udzieli dnia wolnego w innym terminie.
 • W razie potrzeby kosić trawnik, przycinać krzewy i dbać o czystość i porządek na trawniku.
 • Zimą odśnieżać schody, chodniki i teren wokół szkoły oraz posypywać piaskiem.
 • Dbać aby przez całą zimę chodniki i schody były bezpieczne dla przechodniów.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez dyrekcję szkoły.

 

 

 Do zadań służby bhp pełnionej przez inspektora ds. BHP, podlegającego bezpośrednio

          dyrektorowi szkoły należy:

 

 • sporządzanie bieżących i okresowych analiz stanu BHP uwzględniających obowiązujące normy
 • kontrola stanu BHP, identyfikuje czynniki szkodliwe, ocena ryzyka i zagrożeń występujących w placówce,
 • kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, uczestniczenie w zespole powypadkowym, prowadzenie rejestru  wypadków
 • występowanie z wnioskami o przeszkolenie określonych grup zawodowych,
 • analizowanie zagrożeń pożarowych, 
 • występowanie do dyrektora z wnioskami i zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń
 • opracowanie kart ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i opieki

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        W Zespole Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej zgodnie z Ustawą

funkcjonuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, które działają na podstawie własnych regulaminów.     

2.        Porządek i rozkład czasu pracy pracowników , umożliwiający realizację zadań

3.        statutowych, reguluje KN, Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej  w oparciu  o Kodeks Pracy oraz Statut.

4.        Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych

pracowników określają zakresy czynności.

5.        Sprawy nie ujęte w Regulaminie Organizacyjnym regulowane są w drodze zarządzeń

wewnętrznych.