A A A

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Tok nauki: szkoła 3 letnia.

- w klasie I i II - 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy

- w klasie III - 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy

  1. Kandydaci do klasy wielozawodowej muszą wybrać zawód w jakim będą się kształcić:
  2. operator obrabiarek skrawających (12 osób)
  3. elektryk (12 osób)
  4. Kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy    w wybranym zawodzie.
  5. Kandydat powinien posiadać zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia na zajęcia z praktycznej nauki zawodu lub umowę o praktyczną naukę zawodu podpisaną  z pracodawcą (jeśli nie posiada Szkoła zapewni praktykę u pracodawcy lub w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej)

Elektryk

Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Obowiązki elektryka mogą się różnić. Zależy to od wykształcenia i zdobytych umiejętności. Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki.

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Operator obrabiarek skrawających

Współcześnie obserwuje się szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przejawia on się wprowadzaniem nowoczesnej organizacji i technologii wytwarzania, co powoduje konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu różnych rodzajów obróbki skrawaniem i zwiększającym się stopniu automatyzacji, wynikającym między innymi z zastosowania komputerów do sterowania maszynami. Jednocześnie zróżnicowany postęp techniczny w zakładach pracy będzie powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie.Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W toku nauki uczeń odbywa miesięczne kursy z przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (po drugiej stronie ulicy).

 

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa u wybranego przez siebie pracodawcy, z którym zawiera umowę o pracę.