A A A

HARMONOGRAM I REGULAMIN

REKRUTACJI 2024/2025

REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DO KLAS I TECHNIKUM i SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

 W ZESPOLE SZKÓŁ NUMER 5 IM. JADWIGI MARKOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Na podstawie art.154 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz.996
ze zmianami).

W roku szkolnym 2024/2025 Technikum w Zespole Szkół nr 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej  bierze udział w rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się jej wynikom logując się na stronie www.slaskie.edu.com.pl (w przeglądarce Mozilla Firefox). 

Nabór elektroniczny rozpoczyna się 13 maja 2024r. i odbywa się za pośrednictwem strony www.slaskie.edu.com.pl

Zasady przeliczenia osiągnięć edukacyjnych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r.. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów link:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002431/O/D20222431.pdf

W roku szkolnym 2024/2025 Technikum w Zespole Szkół nr 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej  bierze udział w rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się jej wynikom logując się na stronie

www.slaskie.edu.com.pl (w przeglądarce Mozilla Firefox).

Technikum kształci absolwentów szkoły podstawowej w zawodzie:

 1. Technik geodeta
 2. Technik informatyk
 3. Technik organizacji turystyki
 4. Technik architektury krajobrazu
 5. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 6. Technik fotografii i multimediów

Nauka w technikum trwa 5 lat.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia na kierunkach:

 1. Klasa wielozawodowa

Nauka w szkole branżowej trwa 3 lata.

  

Wymagane dokumenty

 1. W celu przyjęcia do szkoły należy złożyć następujące dokumenty:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • wydrukowany z Internetu wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych,
 • inne zaświadczenia lekarskie – o ile nauka danego zawodu tego wymaga 
 • Ponadto osoby, które w procesie rekrutacji zostaną przyjęte do szkoły powinny dostarczyć do sekretariatu przed 1 września 2024: 
 • kartę zdrowia dziecka,
 • aktualne orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno–pedagogicznej (jeżeli kandydat taką posiada),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne 
 1. Terminy dotyczące naboru uczniów na rok szkolny 2024/2025:

Na podstawie  § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Najważniejsze informacje

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 • §15. Na podstawie terminarza postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty ustala się następujący harmonogram rekrutacji:
 • od 13 maja 2024 do 17 czerwca 2024 do godz. 15:00

– złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego. Dokumenty składane w postaci papierowej należy umieścić w teczce wiązanej.

 • od 21 czerwca 2024 do 5 lipca 2024 do godz. 15:00

 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do

szkoły ponadpodstawowej o:

 1. a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 2. b) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Dopuszcza się złożenie nowego wniosku, w tym zmianę przez kandydata wniosku o przyjęcie,

z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

 • 12 lipca 2024

podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • od 12 lipca 2024 do 18 lipca 2024 do godz. 15:00

 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci

złożenia:

 1. a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,
 2. b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie na badanie lekarskie można odebrać w sekretariacie uczniowskim po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły.
 3. c) deklaracji – formularz dostępny jest w sekretariacie uczniowskim oraz na stronie internetowej Szkoły,
 4. d) trzech fotografii – wymiar 32 x 42 mm (chłopcy – biała koszula, ciemny krawat i ciemna marynarka, dziewczęta – biała koszula lub bluzka).
 • 19 lipca 2024

– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)

Źródło:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Zasady przyznawania punktów za świadectwo

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Ocena z języka polskiego

18 punktów

Ocena z matematyki

18 punktów

Najwyższa ocena z języka obcego

18 punktów

Ocena z geografii (dla technikum)

18 punktów

Ocena z techniki (dla szkoły branżowej)

18 punktów

Szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady)

18 punktów

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Aktywność społeczna, wolontariat

3 punkty

Za oceny przyznaje się następującą liczbę punktów:

 • celującym – 18 punktów,
 • bardzo dobrym – 17 punktów,
 • dobrym – 14 punktów,
 • dostatecznym – 8 punktów,
 • dopuszczającym – 2 punkty.

Zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu po ósmej klasie

Maksymalnie 100 punktów.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Wynik z języka polskiego

35 punktów

Wynik z matematyki

35 punktów

Wynik z języka obcego

30 punktów

Zasady przyznawania punktów za konkursy i olimpiady

Za szczególne osiągnięcia, np. osiągnięcie tytułu finalisty i laureata konkursów przedmiotowych, można otrzymać maksymalnie 18 punktów. Gdzie te punkty można zdobyć i jak są one liczone:

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 Ustawy o systemie oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu

 • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

Również za wolontariat uczniowie mogą uzyskać 3 dodatkowe punkty (warto pamiętać, aby sprawdzić, czy organizacja, w której chcemy udzielać się jako wolontariusze, wydaje zaświadczenia, taki dokument należy bowiem przekazać wychowawcy klasy, by informacja o wolontariacie została odnotowana na świadectwie).

Maksymalnie każdy kandydat może uzyskać 200 punktów.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły zgodnie z sumą punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.