A A A

Deklaracja dostępności Strona ZS 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej

Zespół Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona ZS 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część elementów graficznych nie ma przypisanego poprawnego opisu alternatywnego, elementy obcojęzyczne w treści nie mają poprawnie zdefiniowanego języka, cytaty nie są zasygnalizowane w kodzie HTML, część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu, filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Dworok.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (32) 771-71-10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej
 • Adres: 41-709 Ruda Śląska
  ul. Planty Kowalskiego 3
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 327717110

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Ślaskiej, 41-709 Ruda Śląska ul. Planty Kowalskiego 3.

1. Dostępność wejścia do budynku Szkoły przy ulicy Planty Kowalskiego 3

 • Drzwi otwierane ręcznie po pokonaniu kilku schodów znajduje się korytarz - parter, nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

 • Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy.
 • W budynku nie ma windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Nie wyzanczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego 

 

1. Dostępność wejścia do budynku Szkoły przy ulicy Hallera 14

 • Drzwi otwierane ręcznie po pokonaniu kilku schodów znajduje się korytarz - parter, nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. 

 • Korytarze w budynku są odpowiednio szerokie, schody oznakowane przy użyciu żółto-czarnej taśmy.
 • W budynku nie ma windy przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W budynku brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 • W budynku nie zastosowano pochylni oraz urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

4. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Nie wyzanczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

 • W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego