A A A

unia01

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie w  jakości kształcenia w ZS1, ZS2, ZS3, ZS5 i ZS7 w Rudzie Śląskiej, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 31 nauczycieli zawodu, wzmacnianie zdolności do zatrudnienia 263 uczniów i uczennic ww. szkół dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży uczniowskich oraz kursów zawodowych umożliwiających podnoszenie umiejętności, kompetencji i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych. Cel główny projektu jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przedstawioną przez dyrektorów placówek. Uzupełnienie informacji do punktu 11.1.1:

-w ZS1 objęte proj. będzie Techn. nr 1 i Branz.Szkoła 1 st. nr 1 w R. Śl. (2 podm.);

-w ZS2 objęte proj. będzie Techn. nr 2 i Branz.Szkoła 1 st. w R. Śl (2 podm.);

-w ZS3 objęte proj. będzie Technikum w R. Śl (1 podm.);

-w ZS5 - objęte proj. będzie Technikum i Branz.Szkoła 1 st. (2 podm.);

-w ZS7 - objęte proj. będzie Branz. Szkoła 1 st.(1 podm.).

W sumie 8 instytucji objętych wsparciem.

 okres trwania projektu od 01.01.2021 do 31 lipca 2023r.

 

  • Podniesienie kwalifikacji i atrakcyjności na rynku pracy, a przez umożliwienie udziału grupie 31 nauczycieli/-ek nauki zawodu w studiach podyplomowych i/lub kursach i szkoleniach wzrośnie efektywność i atrakcyjność prowadzonych zajęć praktycznych,
  • dzięki objęciu wszystkich uczniów i uczennic doradztwem edukacyjno-zawodowym, uczestnicy nabędą umiejętność poruszania się po rynku pracy, zapoznają się z możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej i zasadami aktywnego poszukiwania pracy,
  • udział w stażach uczniowskich pozwoli uczestnikom/uczestniczkom na poznanie warsztatu pracy w kształconym kierunku „od kuchni”, poczucie się pełnoprawnym pracownikiem branży, w której się kształcą, umożliwi zwiększenie zajęć praktycznych w procesie kształcenia,
  • udział w kursach zawodowych da uczniom i uczennicom możliwość nabycia kwalifikacji pożądanych przez potencjalnych pracodawców, a niemożliwych do zdobycia w procesie kształcenia w szkole (brak ww. w programie nauczania) z przyczyn finansowych,
  • wpływ na poprawę atrakcyjności grupy 263 uczniów/uczennic i uczennic na rynku pracy i zwiększenie ich szans na zatrudnienie,
  • wysoko wykwalifikowana kadra poprawi szanse uczniów na rynku pracy.

 

Wartość projektu:  1 961 490,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  1 667 266,50 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.

 

https://www.rarinwestor.pl/nowoczesna-kadra-przedsiebiorczy-uczen-w-rudzie-slaskiej

 

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Zał nr 1 do RR - formularz rekrutacyjny uczeń

Zał nr 2 do RR - formularz rekrutacyjny nauczyciel

Zał nr 3 do RR - deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał nr 4 do RR - oświadczenie uczestnika projektu

Zał nr 7 do RR - umowa powierzenia przetwarzaia danych osobowych

Zał nr 8 do RR - umowa z nauczycielem

Zał nr 9 do RR - rezygnacja z projektu

Zał nr 10 do RR - prośba o przywrócenie do projektu

Plakat