A A A

 

TECHNIK   GEODETA

SYMBOL  CYFROWY  ZAWODU  311104

you

Kwalifikacje  wyodrębnione w zawodzie:     

                                             

BUD.18 - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych 

                  i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników pomiarów

BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem

                  i gospodarką nieruchomościami 

 

Przyszły technik geodeta, jako absolwent naszej szkoły jest przygotowywany do wykonywania prac geodezyjnych nie tylko terenowych ale również kameralnych.

To właśnie geodeci, są pierwsi i ostatni na każdym placu budowy, przemierzają świat wzdłuż i wszerz, mierząc przy tym wysoko! Przy planowaniu inwestycji, wykorzystując swoje umiejętności uczestniczą w planowaniu przestrzennym, projektowaniu, zmianą infrastruktury przestrzennej. 

Prowadzą obsługę budowy budynków, budowli nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Dokonują pomiarów odkształceń i przemieszczeń, wykonują geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze. Geodeci, okazują granice działek, ich kształt, obliczają ich powierzchnie, przygotowują dokumentację do celów prawnych. Nie tylko kartografowie opracowują mapy - geodeci również. 

Może trochę inne, jednak to zawsze mapy takie jak np. podkłady do projektów, planów. Oprócz podstawowej mapy kraju  zwanej mapą zasadniczą, wykonują mapy sytuacyjne, wysokościowe, podziemnego uzbrojenia terenu, ewidencyjne, powykonawcze, topograficzne w różnych skalach.

Wykonując pomiary, na bieżąco aktualizują mapy, bazy danych katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Geodeci  w swoich pracach wykorzystują nowoczesne pomiarowe instrumenty elektroniczne, które współpracują z siecią satelitarną. Do opracowywania wyników pomiarów, wykorzystują różnego rodzaju  techniki komputerowe, specjalistyczne programy geodezyjne i projektowe, dzięki którym powstają mapyi numeryczne modele terenu.

W szkole, przyszłych geodetów, przygotowujemy do zawodu teoretycznie i stwarzamy praktyczne podwaliny do zawodu. Praktykę, nasi przyszli geodeci szlifują w firmach geodezyjnych, gdzie uczą się jak wykonywać wszelkie prace i pomiary terenowe zgodnie ze sztuką i prawem geodezyjnym. Pomagają im w tym nasi nauczyciele, którzy są czynnymi geodetami, egzaminatorami, ciągle podnoszącymi swoje kwalifikacje w zawodzie.

Geodezja to praca zespołowa, a dobry technik geodeta to podpora całego zespołu i stanowi mocny fundament do dalszej pracy. Geodeci znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach geodezyjnych czy budowlanych, w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej, ale bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek, realizując zlecenia dla osób fizycznych i prawnych.

Po ukończeniu nauki w technikum, nasi absolwenci mogą dalej podnosić swoje kwalifikacje na studiach technicznych, po odbyciu niezbędnej praktyki przystąpić do egzaminów na uprawnienia zawodowe lub praktycznie realizować się jako geodeta w zawodzie.

        Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego kierunku na stronie szkoły i profilu facebook’a.

Kwalifikacje  w  zawodzie  technik  geodeta

 

BUD.18 . Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz
opracowywanie wyników pomiarów

 

W tej kwalifikacji uczniowie, uczą się a w efekcie końcowym potrafią:

-  korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

-  posługiwać się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną;

-  dobierać instrumenty, metody i techniki pomiaru do wykonania odpowiedniej pracy pomiarowej;

-  wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe punktów poziomej i wysokościowej osnowy

  geodezyjnej, szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu, obliczać, wyrównywać

   współrzędne punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, a także opracowywać  

  dokumentację geodezyjną wykonanych pomiarów korzystając z oprogramowania geodezyjnego;

-  opracowywać mapy wielkoskalowe sytuacyjne, sytuacyjno-wysokościowe, mapę zasadniczą

  w systemie analogowym i cyfrowym, wykorzystując istniejące mapy oraz inne opracowania

  kartograficzne;

-  posługiwać się dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu;

-  opracowywać geodezyjnie projekty realizacyjne obiektów budowlanych i technicznych;

-  sporządzać geodezyjną dokumentację realizacyjną.

-  wytyczać w terenie położenie elementów projektowanych obiektów budowlanych;

-  prowadzić geodezyjną obsługę obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji

  inwestycji oraz wykonywać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych,

  sieci uzbrojenia terenu, sporządzać dokumentację wykonanych prac oraz ocenić dokładność

  wykonanych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.

-  obliczać przemieszczenia, odkształcenia i geometrię obiektów budowlanych oraz urządzeń

  technicznych wraz z opracowaniem wyników pomiarów kontrolnych i sporządzeniem dokumentacji

  wykonanych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastremi gospodarką nieruchomościami

W tej kwalifikacji uczniowie, uczą się a w efekcie końcowym potrafią:

-  korzystać z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

-  sporządzać opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;

-  korzystać z danych katastru nieruchomości oraz z dokumentacji geodezyjnej i prawnej katastru

  nieruchomości a także powyższe dane aktualizować;

-  sprawdzać stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;

-  wykonywać wszelkie prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami;

-  odszukiwać punkty graniczne oraz wykonywać ich pomiar;

-  wykonywać czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem punktów granicznych,

  rozgraniczaniem, podziałami, scaleniami i wywłaszczeniem nieruchomości;

-  sporządzać dokumentację geodezyjną do celów prawnych;

-  kompletować w formie operatów technicznych, dokumentację geodezyjną dotyczącą wznowień

  punktów granicznych oraz rozgraniczania, podziałów, scaleń i wywłaszczeń nieruchomości.

geodezja 01